Aktualności Powrót

Od pokoju w domu do pokoju na świecie: edukacja o bezpieczeństwie dla wszystkich. Dziś (25 listopada) rozpoczyna się ogólnoświatowa akcja „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.

Przemoc wobec kobiet przybiera różne formy i stanowi jedno z najpoważniejszych naruszeń praw człowieka. Przemoc jest przejawem dyskryminacji ze względu na płeć, do jej występowania przyczynia się brak równości. Rzeczywistość, praktyka oraz doświadczenie wskazuje, iż brak równego dostępu do rynku pracy, edukacji czy gremiów decyzyjnych stawia kobiety w podrzędnej, gorszej pozycji. W tym kontekście równość płci zmniejsza zagrożenie przemocą. Dlatego też zapobieganie przemocy wiąże się z promowaniem równości płci rozumianej jako równość szans kobiet i mężczyzn oraz solidarne i sprawiedliwe dzielenie się prawami i obowiązkami, zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym.

Realizowana od 1991 roku ogólnoświatowa akcja „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet” przez Rutgers University ma na celu m.in. podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet. Akcja trwa od dnia 25 listopada (od 1999 r. dzień ten jest również oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Kampania jest wspierana przez instytucje typu Komisja Europejska, Rada Europy czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Temat przewodni w roku 2015 roku jest taki sam jak rok temu: From Peace in the Home to Peace in the World: Make Education Safe for All – czyli Od pokoju w domu do pokoju na świecie: edukacja o bezpieczeństwie dla wszystkich.