Policja

Podstawowym zadaniem Policji jest ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym kontekście Policja, jako jeden z organów ścigania, odgrywa bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy seksualnej.

Jeżeli doznałaś/doznałeś przemocy seksualnej jak najszybciej zgłoś się na Policję aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

Funkcjonariusz Policji przyjmujący Twoje zgłoszenie powinien zaprosić Cię  w miejsce niedostępne zarówno dla innych funkcjonariuszy niebiorących udziału w czynnościach jak i innych osób postronnych (np. osobny pokój niebędący pokojem przejściowym) tak aby zapewnić Ci swobodę wypowiedzi i poczucie bezpieczeństwa,  a także nie narazić Cię na potencjalny kontakt ze sprawcą.

Pamiętaj, funkcjonariusz Policji nie powinien wypowiadać jakichkolwiek komentarzy dotyczących zdarzenia, twojego wyglądu czy zachowania. Jego rolą nie jest osądzanie i ocenianie sytuacji.

Prowadzenie postępowań dotyczących przestępstw związanych z użyciem przemocy seksualnej nie wymaga wniosku osoby pokrzywdzonej!

Zająć się Tobą powinien przeszkolony funkcjonariusz Policji tej samej płci. Możesz jednak zażyczyć sobie aby było inaczej, a Twoja prośba powinna zostać spełniona w miarę możliwości danej jednostki.

W czasie przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie funkcjonariusz Policji powinien:

  • poinformować Cię, w formie ustnej i pisemnej o przysługujących Ci prawach,
  • umożliwić Ci kontakt ze wskazaną przez Ciebie osobą, która może Ci towarzyszyć w wykonywanych czynnościach, o ile nie uniemożliwia to ich przeprowadzenia,
  • powiedzieć Ci o kolejnych podejmowanych krokach, w tym w szczególności o konieczności zebrania i zabezpieczenia materiału dowodowego, przeprowadzenia badania lekarskiego, oraz o możliwości  podjęcia działań profilaktycznych i leczniczych,
  • ograniczyć swoje pytania do najważniejszych faktów oraz dowodów tj. głównych okoliczności zdarzenia, pozwalających na ustalenie jakie przestępstwo zostało popełnione (właściwa kwalifikacja prawna czynu) i ustalenie kim jest sprawca.

Po przyjęciu zawiadomienia  funkcjonariusz Policji sporządza protokół.

Do obowiązków Policji należy zabezpieczenie i zbieranie materiału dowodowego. W celu wykonania tego obowiązku funkcjonariusze Policji będą chcieli jak najszybciej wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyć inne znalezione i zebrane dowody.

Być może zajdzie potrzeba wykonania Ci zdjęcia. W miarę możliwości Policja może zapewnić na Twoje życzenie aby zdjęcia wykonała osoba określonej płci.

W celu zabezpieczenia materiału biologicznego umożliwiającego identyfikację sprawcy Policja może poprosić Cię o Twoje ubrania, dając Ci jednocześnie odpowiednie części odzieży zastępczej.

Szczegółowe zabezpieczenie materiału biologicznego z Twojego ciała powinno odbyć się przy użyciu specjalnego pakietu kryminalistycznego w placówce medycznej do której powinna zawieźć Cię Policja.

Jeżeli na Policję zgłaszasz się zaraz po ataku do momentu zabezpieczenia materiału biologicznego postaraj się nie myć, nie pić i nie jeść. Prawidłowe zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa jest niezwykle ważne!

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego i zabezpieczeniu śladów przestępstwa powinnaś/powinieneś mieć możliwość umycia się oraz przebrania w inną odzież (np. dostarczoną z twojego domu przez Policję).

Policja powinna zapewnić Ci:

  • transport (ewentualnie także z osobą wskazaną przez osobę pokrzywdzoną) do placówki medycznej, gdzie zostanie Ci udzielona pomoc i przeprowadzone zostanie badanie lekarskie,
  • udostępnienie bazy danych placówek specjalistycznego poradnictwa w których uzyskać możesz prawne, psychologiczne i rodzinne wsparciem,
  • kontakt z najbliższą jednostką realizującą zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub inną instytucją zajmującą się pomocą, w której możliwe będzie uzyskanie przez Ciebie  pomocy prawnej i psychologicznej.