Aktualności Powrót

Procedura policji postepowania z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej

W dniu 23 lipca 2015 r. Komendant Główny Policji wydał Wytyczne nr 1  w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji poz. 59). Na podstawie § 58 ust. 12 wprowadzona została Procedura postępowania Policji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej. Wdrożenie procedur stanowi realizację jednego z działań przyjętego w grudniu 2013 r. Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016  
i prowadzi do doskonalenia prawa i jego stosowania w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej.

 
Procedura, opracowana przez fundację Feminoteka we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania,  poddana  została procesowi szczegółowych konsultacji z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, w tym również Policji i Prokuratury Generalnej, oraz ekspertów reprezentujących sektor społeczny.


Procedury mają charakter instruktażowy w zakresie czynności podejmowanych  z udziałem osób pokrzywdzonych przestępstwem na tle seksualnym. Mają one na celu poprawę jakości działań, realizowanych przez funkcjonariuszy Policji.


Pełny tekst Procedury postępowania Policji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej można znaleźć tutaj