Prokuratura

Prokuratura uczestniczy postepowaniach karnych w sprawach przemocy seksualnej jako organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (prowadzący śledztwo lub dochodzenie w celu ustalenia czy doszło do przestępstwa i wykrycia sprawcy) oraz oskarżyciel publiczny i rzecznik interesu społecznego, który w czasie postepowania sądowego przedstawia dowody przeciwko oskarżonemu.

Prokuratura prowadzi postepowania w sprawie m.in. poprzez zlecanie Policji wykonania czynności śledczych. Prokuratura, prowadząc postepowanie podejmuje decyzje o skierowaniu do sądu wniosku o przesłuchanie pokrzywdzonego przestępstwem seksualnym i uczestniczy w przesłuchaniu, które prowadzone jest przez sąd. Szczególny tryb przesłuchania musi być zastosowany zawsze, jeżeli osoba, która doświadczyła przemocy seksualnej nie ukończyła 15 roku życia.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem w sprawach o przestępstwa seksualne przesłuchanie  pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego.

Przesłuchanie przeprowadzane jest w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, w których znajduje się  kamera i mikrofon rejestrujące obraz i dźwięk. Dzięki temu sporządzony zapis obrazu i dźwięku może zostać odtworzony na rozprawie co sprawi, że nie będziesz musiał/a zeznawać ponownie.

Jeżeli ponowne przesłuchanie na rozprawie okaże się jednak konieczne możesz wnieść o przeprowadzenie go na odległość przez wideokonferencję, tak aby nie doszło do spotkania sprawcy w sali rozpraw czy budynku sądu. We wniosku powinieneś zaznaczyć, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać na Ciebie krępująco i wywierać negatywny wpływ na Twój stan psychiczny.

W pomieszczeniu, w którym dojdzie do przesłuchania poza Tobą obecny będzie tylko sędzia, Twój pełnomocnik  i ewentualnie, o ile to możliwe, biegły psycholog.  Możesz zażyczyć sobie aby biegły psycholog uczestniczący w przesłuchaniu był tej samej płci co Ty. Twoja prośba powinna zostać spełniona o ile nie utrudni to postepowania.  Prokurator i pełnomocnik pokrzywdzonego obserwują przesłuchanie z innego pomieszczenia (przez lustro weneckie lub obraz wideo).

Art. 185c. Kodeksu postepowania karnego

§ 1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 197-199 Kodeksu karnego zawiadomienie
o przestępstwie, jeżeli składa je pokrzywdzony, powinno ograniczyć się do wskazania najważniejszych faktów i dowodów.

§ 2. Przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka przeprowadza sąd na posiedzeniu, w którym mają prawo wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Na rozprawie głównej odtwarza się sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania oraz odczytuje się protokół przesłuchania.

§ 3. Jeżeli zajdzie konieczność ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka, na jego wniosek przesłuchanie przeprowadza się w sposób wskazany w art. 177 § 1a, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania pokrzywdzonego lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny.

§ 4. Jeżeli przesłuchanie odbywa się z udziałem biegłego psychologa, należy zapewnić, na wniosek pokrzywdzonego, aby był on osobą tej samej płci co pokrzywdzony, chyba że będzie to utrudniać postępowanie.