Przemoc seksualna Powrót

Molestowanie seksualne

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

 

Molestowanie seksualne jest przejawem dyskryminacji ze względu na płeć. Na molestowanie seksualne może składać się nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również dręczenie wypowiedziami, stwierdzeniami, bądź niestosownymi uwagami o charakterze seksualnym lub odnoszącymi się do płci.

Molestowanie seksualne mogą stanowić zachowania takie jak:

  • natarczywe spojrzenia,
  • „żarty” o podtekście erotycznym,
  • komentarze na temat wyglądu i ubioru,
  • dwuznaczne gesty,
  • propozycje seksualne,
  • erotyczne aluzje,
  • odnoszące się do płci komentarze na temat uzdolnień lub ich braku,
  • wywieszanie we wspólnych miejscach pracy (pokojach biurowych, halach produkcyjnych) zdjęć czy też plakatów przedstawiających akty kobiece lub męskie.

W przypadku wątpliwości, czy dane zachowanie jest molestowaniem seksualnym należy zastanowić się:

1. czy zachowanie to odnosi się do płci lub seksualności ?

2. czy może być odebrane jako upokarzające, obraźliwe lub naruszające godność ?

3. czy dochodzi do niego wbrew woli odbiorcy ?

 

Twierdząca odpowiedź na powyższe pytania oznacza, że najprawdopodobniej doszło do molestowania seksualnego. Pomimo, iż odczucie, czy dane zachowanie jest dla kogoś upokarzające i nieakceptowane, jest odczuciem subiektywnym, sąd analizuje czy mają one obiektywną podstawę (badał konkretne zdarzenia i fakty, które były przyczyną tych odczuć). 

Niektóre przejawy molestowania seksualnego mogą być ścigane karnie, wypełniając znamiona przestępstwa zgwałcenia (art. 197 Kodeksu karnego) lub przestępstwa nadużycia stosunku zależności (art. 199 Kodeksu karnego).  Ściganie czynów wypełniających przesłanki wskazane w kodeksie karnym następuje z urzędu.

O molestowaniu w miejscu pracy mówimy nie tylko wtedy, kiedy sprawcą jest przełożony, ale również wówczas gdy jest to koleżanka/kolega z pracy.

Pamiętaj, że nic nie usprawiedliwia molestowania seksualnego i to sprawca jest winny. Nie obwiniaj się, nie jesteś sama/sam i masz prawo się bronić.

Dla skutecznego dochodzenia swoich praw należy jasno dać do zrozumienia sprawcy molestowania seksualnego, że nie akceptujesz takiego zachowania. Im szybciej przeciwstawisz się molestowaniu seksualnemu, tym łatwiej będzie Ci przerwać koło przemocy. Powiedz, że nie życzysz sobie podobnych uwag albo gestów. Nazwij lub opisz czyjeś naganne zachowanie. Nie udawaj, że go nie rozumiesz, nie ignoruj w nadziei, że ustanie.

Jeżeli sprawca kontynuuje zachowania, pomimo Twojego wyraźnego sprzeciwu, poinformuj o tym pisemnie,  przełożonego lub pracodawcę (poproś o potwierdzenie wpływu skargi lub zachowaj jej kopię - może Ci się przydać, jeśli sprawa trafi do sądu). Jeżeli molestującym jest pracodawca lub przełożony albo jeżeli skarga na współpracownika nie przyniosła rezultatów, należy złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy i może przeprowadzić kontrolę w zakładzie pracy, w którym doszło do naruszenia praw pracowniczych. Dodatkowo pracownicy Inspekcji Pracy udzielą ci informacji, jakie środki prawne możesz zastosować, gdy padniesz ofiarą molestowania seksualnego w pracy, a jeśli zdecydujesz się wystąpić do sądu, wyjaśnią jak należy napisać pozew.

Skargę do Państwowej Inspekcji Pracy możesz złożyć osobiście, drogą mailową albo za pośrednictwem poczty. Obowiązkiem inspektora pracy jest zachowanie w tajemnicy danych skarżącego. Jeżeli wyniki kontroli potwierdzą zarzuty, inspektor pracy może skierować do pracodawcy pismo, w którym będzie wnioskował o usunięcie stwierdzonych naruszeń, a także o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych molestowania seksualnego.

Pamiętaj, aby zachować wszystkie możliwe dowody świadczące o tym, że pracodawca, przełożony lub współpracownicy dopuszczali się molestowania seksualnego (np. zachowaj e-maile lub smsy, rób notatki).

Roszczeń z zakresu prawa pracy możesz dochodzić przed sądem pracy. Pozew składasz do sądu rejonowego właściwego siedzibie miejsca pracy pozwanego (czyli sprawcy), lub do sądu w okręgu, gdzie znajduje się zakład pracy. Pozew składa się bez konieczności płacenia kosztów sądowych. Jeśli nie stać cię na pełnomocnika, możesz starać się o nieodpłatne ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, który ci pomoże przed sądem. Pozew składasz w 3 egzemplarzach. Pozew możesz zanieść osobiście lub wysłać listem poleconym zachowując dowód nadania. Do pozwu załącz zgromadzone dowody.

 

Art. 183a §6 Kodeksu pracy

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

 

 

Art. 3 ust. 4 ustawy o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

4) molestowaniu seksualnym - rozumie się przez to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy;