Przemoc seksualna Powrót

Przemoc seksualna w związku

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

To, że sprawca jest małżonkiem czy partnerem nie usprawiedliwia przemocy seksualnej. Sprawca przemocy seksualnej w związku małżeńskim podlega takiej samej odpowiedzialności karnej ! Małżeństwo, czy związek intymny nie wyklucza ponoszenia odpowiedzialności i nie jest okolicznością łagodzącą. Co więcej, w przypadku kiedy sprawcą przemocy seksualnej jest osoba bliska, taka jak współmałżonek czy osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (czyli zamieszkający wspólnie partner), osoba doznająca przemocy może skorzystać z systemu pomocy „Niebieska karta” stworzonego dla zapewnienia ochrony i pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Art. 2. Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  1)   członku rodziny - należy przez to rozumieć osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą;

  2)   przemocy w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.