Przemoc seksualna Powrót

Przemoc seksualna wobec dzieci

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

Każdy kontakt seksualny z osobą poniżej 15 roku życia jest przemocą seksualną. 

Każdy, kto doprowadza do kontaktu seksualnego z dzieckiem poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Jeżeli sprawca doprowadza dziecko poniżej 15 roku życia do kontaktu seksualnego, stosując przemoc, groźbę lub podstęp, popełnia przestępstwo zgwałcenia zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Przestępstwem jest:

 • obcowanie płciowe z dzieckiem do lat 15;
 • dopuszczanie się wobec dziecka do lat 15 innej czynności seksualnej;
 • doprowadzanie dziecka do lat 15 do poddania się innym czynnościom seksualnym lub do ich wykonywania;
 • prezentowanie dziecku do lat 15 materiałów pornograficznych bądź wykonywania aktów seksualnych w jego obecności w celu doprowadzenia do własnego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby.

Czynnością seksualną są działania / zachowania naruszające sferę seksualną dziecka, które polegać mogą np.:

 • dotykaniu ciała dziecka, w szczególności narządów płciowych i innych intymnych części ciała;
 • doprowadzaniu dziecka do dotykania intymnych części ciała lub narządów płciowych innej osoby;
 • wkładaniu przedmiotów lub części ciała (np. palców, języka, członka) do ust, pochwy lub odbytu dziecka.

 

Art. 200. Kodeksu Karnego

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2.  (uchylony).

§ 3.  Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

§ 5.  Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.

Aby przeciwdziałać przemocy seksualnej wobec dzieci pamiętaj o rozmowie z dzieckiem. Edukowanie dziecka na temat kwestii związanych ze sferą seksualną oraz potencjalnych zagrożeń to kluczowy element ochrony przed przemocą seksualną. Uświadom dziecku, że istnieje „zły” i „dobry” dotyk. Wyjaśnij różnice między właściwym a niewłaściwym zachowaniem. Powiedz dziecku, że ma prawo powiedzieć „nie”, również w stosunku do osoby starszej czy dorosłej. Podkreślaj i buduj zaufanie oraz poczucie bezpieczeństwa Twojego dziecka w taki sposób, aby nie bało się i nie wstydziło powiedzieć Ci o sytuacjach, w których mogło dojść do naruszenia jego sfery intymnej. Wytłumacz i ustal z dzieckiem bezpieczne zasady korzystania z Internetu. Pamiętaj o dostosowaniu treści i języka rozmowy do zmieniających się możliwości zrozumienia tych zagrożeń przez dziecko.

Reakcje dzieci na przemoc seksualną mogą być bardzo różne i mogą przejawiać się m.in.:

 • utrzymującymi się objawami zwiększonego pobudzenia psychicznego (lękliwość, problemy z zasypianiem i koncentracją, wycofanie, nadmierna czujność lub agresja, moczenie w nocy, płaczliwość);
 • dolegliwościami fizycznymi, w szczególności w okolicach narządów płciowych lub odbytu;
 • opisywaniem, rysowaniem lub odgrywaniem zachowań seksualnych niepasujących do wieku i rozwoju (np. przedszkolak zna zasady seksu oralnego);
 • unikaniem kontaktu z konkretnymi osobami;
 • pojawieniem się w posiadaniu dziecka zabawek, pieniędzy, ubrań lub słodyczy niewiadomego pochodzenia.

Kiedy u dziecka zaobserwujemy jedno lub kilka ze wskazanych zachowań, nie znaczy to, że na 100 procent doświadczyło ono przemocy seksualnej. Zachowania te mogą mieć inne źródło, np. dziecko może w ten sposób reagować na inne stresujące wydarzenia w swoim życiu.

Jeżeli zaobserwowałaś/eś u dziecka zmiany w dotychczasowym zachowaniu, które wzbudzają Twoje obawy, postaraj się przeprowadzić z nim delikatną rozmowę w czasie i miejscu, w którym dziecko będzie miało zapewnione poczucie akceptacji i bezpieczeństwa lub udaj się po pomoc do specjalisty.