Przemoc seksualna Powrót

Statystyki i badania

Raport „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE”

W marcu 2014 r. Agencja Praw Podstawowych, niezależna agencja Unii Europejskiej powołana do istnienia w 2007 r. opublikowała raport „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE”. Wyniki przeprowadzonego przez Agencję badania dotyczącego przemocy wobec kobiet zostały opracowane w oparciu o rozmowy z 42 tys. kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE, przy czym w każdym państwie członkowskim przeprowadzono średnio 1 500 rozmów. Respondentki zostały wybrane metodą doboru losowego. Wyniki badania są reprezentatywne dla doświadczeń i opinii kobiet w wieku od 18 do 74 lat żyjących w UE. Standardowe rozmowy przeprowadzane w ramach badania obejmowały pytania dotyczące przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej (w tym w dzieciństwie), molestowania seksualnego i prześladowania, w tym także za pośrednictwem nowych środków przekazu, takich jak internet.

Wyniki badań wskazały, że istnieją duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jako jedną z przyczyn podawanych przez autorów raportu jest m.in. dosyć niski, w niektórych państwach, poziom akceptacji dla otwartego poruszania problemu przemocy i ważąca się z tym tabuizacja tego tematu. Z wyników badań wyraźnie możemy zaobserwować, że respondentki z państw, w których spotykamy się z większą świadomością m.in. w zakresie prawa do równego traktowania oraz gdzie prowadzone są od dłuższego czasu działania edukacyjne i prewencyjne, częściej i bardziej otwarcie rozmawiały o swoich doświadczeniach. Bez wglądu jednak na przyczyny i istnienie różnic pomiędzy poszczególnymi państwami, kluczowym wydaje się fakt, iż wyniki badań stanowią wyraźny dowód na istnienie, zarówno na poziomie UE jak i krajowym, olbrzymiej grupy kobiet, które doświadczyły lub nadal doświadczają przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej w swoim codziennym życiu.

Zbiorcze wyniki badań pokazały m.in.:

  • 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia - w skali UE odsetek ten odpowiada 62 milionom kobiet;
  • 22% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera;
  • 5% wszystkich kobiet, które wzięły udział w badaniu, zostało zgwałconych - w skali UE odsetek ten odpowiada 9 milionom kobiet;
  • 55% kobiet doświadczyło którejś z form molestowania seksualnego. W przypadku 32% wszystkich ofiar molestowania sprawcą był przełożony, kolega lub klient;
  • 75 % kobiet zajmujących najwyższe stanowiska w kadrze menadżerskiej będąc w pracy doświadczyło zachowań stanowiących molestowanie seksualne;
  • 33% kobiet doświadczyło w dzieciństwie przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony osoby dorosłej. 12% kobiet w dzieciństwie doświadczyło przemocy seksualnej, przy czym połowa
    z nich – ze strony nieznanych mężczyzn. Najczęstszą formą przemocy było w tych przypadkach obnażanie narządów płciowych przez osobę dorosłą lub dotykanie narządów płciowych bądź piersi dziecka.

Analiza ogólnych wyników badania przeprowadzonego w Polsce, na pierwszy rzut oka wydaje się być zaskakująco optymistyczna. Polska jest w grupie państw o najniższym procencie kobiet, które doświadczyły przemocy fizycznej i / lub seksualnej ze strony obecnego lub byłego partnera (19% kobiet). W Polsce, a także w Portugalii i Rumunii, występowanie molestowania seksualnego w wieku od 15 lat jest na jednym z najniższych poziomów (32% kobiet) ze wszystkich państw członkowskich UE (zjawisko to rzadziej występuje jedynie w Bułgarii - 24%) z średnią w UE wynoszącą 55%.

Pomimo tak „dobrego”, w skali Europy wyniku, dokonanie szybkiej kalkulacji uzyskanych danych badań wskazuje, że około 3 i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w swoim życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej i / lub seksualnej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskie karty”, liczba kobiet - ofiar przemocy, wyniosła około 58 tysięcy. Statystyki sądowe za ten rok identyfikują zaś jedynie 13.782 kobiet jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje nam jak duża liczba kobiet pozostaje sama, bez pomocy i wsparcia w świetle doznawanej krzywdy.

Link do badań: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf

 

Raport „Odmowy wszczęcia i umorzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania”

Raport "Odmowy wszczęcia i umorzenia postepowań w sprawach o zgwałcenie popełnione po zniesieniu wnioskowego trybu ścigania" podsumowujący, wykonane na zlecenie Biura Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania, badania przeprowadzone przez mec. Artura Pietrykę. Badanie aktowe i analiza dostępnych danych zostały dokonane w ramach realizowanego przez Biuro Pełnomocnika, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, projektu, który ma na celu wzmocnienie świadomości społecznej na temat niedopuszczalności przemocy wobec kobiet, w szczególności przemocy seksualnej. Celem przeprowadzonego badania było dokonanie wstępnej ewaluacji oraz diagnozy, w jakim stopniu w praktyce realizowane są nowe, wyżej opisane, regulacje prawne.

Dokonana przez autora raportu analiza danych statystycznych uzyskanych od Prokuratury Generalnej z poszczególnych apelacji prokuratorskich wykazała, że sprawy o zgwałcenie prowadzone są najczęściej w dużych aglomeracjach cechujących się dużą liczbą mieszkańców. W blisko 19 % spraw, w których zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zgwałcenia, nie wszczęto postępowania przygotowawczego, natomiast w przypadku aż 36 % wszystkich spraw, nie doszło do skierowania do sądu aktu oskarżenia w sprawie. W świetle przedmiotowych statystyk uzasadniona może być obawa, że interesy osób pokrzywdzonych w sprawach o zgwałcenie nie są należycie zabezpieczone.

Link do raportu.