Przemoc seksualna Powrót

Zgwałcenie

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 801 120 002 lub pod numer 112.

Zgodnie z polskim prawem zmuszanie drugiej osoby do kontaktu seksualnego, używając groźby, podstępu lub przemocy stanowi przestępstwo zgwałcenia.

Ściganie przestępstwa zgwałcenia następuje z urzędu !

Do przestępstwa tego dochodzi bez względu na to, jakiej płci była ofiara czy sprawca. Mężczyźni również mogą paść ofiarą gwałtu, kobiety zaś również mogą być sprawczyniami. Sprawca powinien ponieść odpowiedzialność karną bez względu na to, w co ofiara była ubrana i czy spożywała alkohol lub inne środki odurzające.

Do zgwałcenia może dojść w małżeństwie i w związku nieformalnym.

Wysokość kary w przypadku przestępstwa zgwałcenia uzależniona jest od wskazanych w przepisie przesłanek (okoliczności).

Do zgwałcenia dochodzi:

  • Jeżeli w wyniku przemocy, groźby lub podstępu doszło do stosunku waginalnego lub analnego. W takiej sytuacji sprawca może podlegać karze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności (więzienia).
  • Jeżeli w wyniku przemocy, groźby lub podstępu sprawca zmusił ofiarę do innej czynności seksualnej (np. seks oralny, ocieranie się, obmacywanie, masturbacja). W takiej sytuacji sprawca może podlegać karze od 6 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności (więzienia).

Okolicznościami obciążającymi, które mogą powodwać, że nałożona na sprawcę kara pozbawienia wolności nie może być niższa niż 3 lata są:

  • Gwałt zbiorowy –  zgwałcenia dopuściły się wspólnie więcej niż jedna osoba.
  • Młody wiek ofiary – gwałt został dokonany wobec dziecka poniżej 15 roku życia.
  • Pokrewieństwo – sprawca jest ojcem/matką, dziadkiem/babcią, synem/córką, wnukiem/wnuczką, bratem/siostrą.

Kara pozbawienia wolności nie może być krótsza niż 5 lat, jeżeli sprawca dopuścił się zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. 

  Art. 197. Kodeksu Karnego

  § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  § 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:

1)    wspólnie z inną osobą,

2)    wobec małoletniego poniżej lat 15,

3)    wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

  § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.